יצירת קשר זוגי...

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת יתרו תשפ"ג
בפרשת השבוע עם ישראל זוכה לעמוד במעמד גדול ביותר. העם זוכה לראות את הקולות, לחוות השראת שכינה ולקבל תורה. חכמינו מדמים את מעמד הר סיני למעמד "החופה", בה בני זוג מתקשרים זה לזו בקשר של התמזגות. מרתק להתבונן בתיאור המופיע בתורה ל"חתונה" בין כנסת ישראל ובין הקב"ה.
ראשית, ה' "מזמין" את בני ישראל "ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". ובני ישראל עונים כאיש אחד כל אשר דבר ה' נעשה. כלומר, ה' מזמין את בני ישראל אליו והם מצהירים נאמנות לה' לקשר עם השכינה. השלב השני כולל שלושה ימי התקדשות מחד אך מאידך הצבת הגבול, עד להיכן מותר לעלות להר "כל הנגע בהר מות יומת". בהמשך, ישנה ציפייה של שלשה ימים שבסופם המעמד הנהדר ונורא, ההוד שבו בני ישראל רואים את הנשמע את הקולות. עם ישראל מקבל את עשרת הדברות שבסופם משה נגש אל הערפל אשר שם האלוקים.
מדוע בשיא המעמד משה ניגש אל הערפל ולא אל האור, מדוע?
ר' נחמן מברסלב מסביר שלא בכדי משה רבנו ניגש אל הערפל. הערפל מסמל קושי, מציאות שהיא מעין חושך. ככל שהקשר בין עם ישראל ובין הקב"ה הוא קשר של נצח, אז הקשר יכול לגדול ולצמוח, שכן יש בו משהו שהוא מעבר למוחש מעבר להגדרה מוגבלת.
יצירת הקשר עם הקב"ה כמוה כמו יצירת קשר בכל זוגיות.
השלב הראשון הוא ביטוי לנאמנות הדדית שאינה מותנית, אהבה שאינה תלויה בדבר. הנאמנות הזו יוצרת בטחון של בני הזוג במערכת הזוגית. מערכת שאין בה שפיטה, אלא קבלה האחד את זוגתו. אח"כ יש צורך בהכנות בהן כל אחד מתכוונן לזולת בליווי שאסור לעבור אותם.
ישנו איזור שהוא איזור פרטי, באיזור הפרטי יש בטחון שהקשר הזוגי לא מעמעם את הזהות של כל אחד מבני הזוג.
לדוגמא, בתחילת ימי הקיבוץ כל חברי הקיבוץ היו שותפים בכל אפילו בלבוש תחתון. המציאות הזו לא החזיקה מעמד כי יש צורך בזהות פרטית ואישית של כל אחד ואחת. לאחר מכן, ישנה המוכנות ל"גשת אל הערפל" להבין שבכל קשר זוגי חייב להיות דבר מה המאפשר התפתחות, דבר פחות תחום ומוגדר, דבר המאפשר צמיחה ושינוי בין בני זוג. כמו כן המוכנות לראות שהערפל הלא ידוע,  הקושי מצמיח בכך שהוא מביא בני זוג לברר מה באמת קושר אותם זה לזו.
בחיים השלבים הללו הם אינם חד פעמיים אלא חוזרים על עצמם מפעם לפעם.
לעיתים בעולם התרבותי בו אנו חיים, אין קבלה של הצורך בשלבים הללו. את הצורך בהתכווננות בגבולות ובקבלת "הערפל". שינוי התודעה לכיוון שלבים אלו יעצים את הקשר הזוגי.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com